Onderwijs

Secundair Onderwijs – Educatief pakket

Een educatief pakket ontwikkelen voor het secundair onderwijs om leraren, directie en CLB-medewerkers te ondersteunen in hun omgang met (leerlingen uit) gezinnen in transitie en  nieuwe gezinnen is de doelstelling van dit werkpakket. Vooreerst wil dit pakket het bewustzijn omtrent de huidige complexiteit in het gezinsleven en de daaruit voortvloeiende gezinsvormen verhogen, zowel bij leerlingen als bij onderwijspersoneel. Naast dit sensibiliserende luik, bevat het educatief pakket ook een preventief en curatief luik, waarbij conflictstrategieën, relationele vaardigheden, attitudevorming ten aanzien van relaties e.d. aan bod komen. Ten slotte zal op het niveau van het schoolbeleid gezocht worden naar maatregelen voor de specifieke noden die voortvloeien uit de diverse gezinssituaties van hedendaagse jongeren.

Lager Onderwijs – Zorgtraject, communicatie en schoolbeleid

Lagere scholen ondersteunen in hun omgang met kinderen die een gezinstransitie doormaken , in hun communicatie met (conflicterende) ouders en bij het uitwerken van een schoolbeleid dat rekening houdt met dit hedendaagse gezin in al zijn variatie als familiale context van waaruit leerlingen school lopen, zijn de doelstellingen van dit werkpakket. Hiervoor brengen we vooreerst diverse methodieken uit interventieprogramma’s  voor kinderen na scheiding samen in een programma waarmee scholen aan de slag kunnen gaan inzake het detecteren van en tegemoet komen aan de emotionele noden van de kinderen.  We beroepen ons op onze recente ervaring in samenwerking met CAW De Kempen en Agentschap Jongerenwelzijn, waardoor dergelijke methodieken reeds uitgetest werden in enkele Vlaamse scholen. Daarnaast zullen we samen met experts een communicatietraining ontwikkelen. In deze training willen we directie en leerkrachten leren vermijden ongewild meegezogen te worden in het gevecht tussen de conflicterende ouders of bredere familie. In derde instantie zullen we een protocol “scheiding en school” ontwikkelen dat als beleidsinstrument gebruikt kan worden en specifiek ingaat op hoe een lagere school kan omgaan met gezinnen in transities en nieuwe gezinnen.

Bemiddeling op school

Bemiddeling is een waardevol instrument om conflicten  aan te pakken, ook in het onderwijs. Immers,  onderwijsinstellingen hebben op dit moment veelal geen standaardwerkwijze noch richtlijnen over hoe om te gaan met conflicten. Het regelgevende karakter van het schoolreglement en het toenemende assertieve karakter van ouders, leerkrachten en leerlingen dragen bij tot meer formele en juridische onderlinge verhoudingen. Zo wordt bij conflict de stap naar een advocaat steeds sneller gezet. Met dit onderzoek willen wij de vertrouwdheid met en de mentaliteit ten aanzien van alternatieve conflictoplossing veranderen. In dit werkpakket willen we alle betrokkenen bewust maken van wat bemiddeling is, hoe het werkt en  hoe het hen kan helpen om ruzie op te lossen. Specifiek zullen wij in dit onderzoek scholen informeren over bemiddeling en vormingen organiseren voor schooldirectie, leraren, leerlingen,…en het effect daarvan testen. Op die manier hopen we dat de attitude ten opzichte van alternatieve conflictoplossing verandert en op lange termijn in de ganse schoolcultuur geïntegreerd wordt.